Chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

13/09/2018 17:00
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên địa bàn tỉnh; qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian qua vẫn bộc lộ một số hạn chế như: Việc triển khai các giải pháp phòng ngừa chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa quyết liệt và đi vào thực chất; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt hiệu quả; Người đứng đầu ở một số đơn vị, địa phương chưa sâu sát trong công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng ngân sách, lao động, tài sản của nhà nước, quản lý dự án đầu tư…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 12/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 1474/UBND-NC về việc đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố:

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt ở các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền, đặc biệt là kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý tham nhũng.

3. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại gắn với tiếp thu, giải trình với giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện và giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, không để xuất hiện "điểm nóng" và tình huống bất ngờ trên địa bàn, lĩnh vực công tác.

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Nghiên cứu, ban hành các văn bản về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công, phân bổ vốn. Đào tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động và thời gian lao động của công chức, viên chức; quản lý, khai thác, sử dụng đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ...

5. Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số phòng, chống tham nhũng. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nghiên cứu, rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị theo hướng "tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả tại chỗ", tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giao dịch nhanh chóng, thuận lợi.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác công khai, minh bạch trong quản lý Nhà nước và công tác cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Tổ chức giám sát việc triển khai thực thi pháp luật, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, biểu hiện qua nạn hối lộ trong lĩnh vực hành chính, dịch vụ công, nạn lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Trong đó tập trung thanh công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thanh tra; thanh tra một số lĩnh vực, địa bàn "nhạy cảm" dễ phát sinh tiêu cực, có nhiều dư luận về tham nhũng như: Phân bổ vốn, ngân sách Nhà nước, lựa chọn đầu tư thực hiện dự án, giao thông, y tế công và giáo dục công…

8. Tập trung rà soát, thống kê, xử lý, thu hồi đối với các dự án đã được tạm ứng vốn nhưng không giải phóng mặt bằng để thi công theo tiến độ, gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.

9. Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, theo dõi các các cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo trên; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

                                                                         

Thanh Loan-VPUBND tỉnh