Chỉ đạo điều hành

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ

06/08/2018 17:00
Ngày 12/1/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 17-NQ/TU về công tác cán bộ nữ tỉnh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, công tác cán bộ nữ của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp đều cao hơn so với nhiệm kỳ 2010-2015. Tỷ lệ nữ cán bộ được quy hoạch cấp tỉnh đạt 27,2%, cấp huyện đạt 30,5%, cao hơn so với quy định (tỷ lệ nữ không dưới 15%).
Cán bộ, công chức nữ xã Thu Phong (Cao Phong) tích cực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng CNTT thực hiện tốt công việc được giao.

 Tính đến 31/12/2017, tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức là 5.259/12.783 cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, chiếm 41%. Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 52 cán bộ nữ, chiếm 15,6%, 15 nữ cán bộ có trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thạc sỹ, 37 đồng chí có trình độ đại học, 100% đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Có 580/1.612 cán bộ nữ, chiếm 36% tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các cơ quan, đơn vị tỉnh và các huyện, thành phố, Đảng ủy khối. Cán bộ, công chức nữ ở xã, phường, thị trấn có 1.038/4.281 đồng chí, chiếm 24,2%, trong đó có 4 thạc sỹ, cao đẳng, đại học 476 đồng chí, sơ cấp, trung cấp 558 đồng chí.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của các cấp, ngành, sự chủ động tích cực của các cấp Hội phụ nữ trong việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 17 bằng việc xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án, hướng dẫn... Công tác cán bộ nữ được quan tâm, chú trọng trong việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ, từ việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn... Từ đó có lộ trình, kế hoạch bố trí, sắp xếp, đề bạt, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong những năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ nữ nói riêng được gắn với việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sắp xếp cán bộ nhằm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, chuẩn bị nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Trong 3 năm 2015-2017, có 149 nữ cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 993 cán bộ nữ được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 356 học viên nữ được bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ nữ các cấp với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, đạt chất lượng. Hội phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEWW) thực hiện dự án "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị”; tổ chức 2 cuộc tập huấn, hội thảo nâng cao năng lực, tổ chức truyền thông đến các thôn, xóm 2 xã Tây Phong, Dũng Phong (Cao Phong). Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng (GFCD) triển khia dự án "Nâng coa năng lực lãnh đạo cho địa biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021”; tổ chức 3 lớp tập huấn cho 30 nữ ứng cử viên tiềm năng của 2 xã Vình ĐỒng, Vĩnh Tiến (Kim Bôi); tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm nữ đại biểu HĐND các cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức 12 lớp tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động đối với cán bộ nữ được các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm. Quy hoạch ban thường vụ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý của các địa phương, cơ quan, đơn vị đều đảm bảo có tỷ lệ nữ theo quy định, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 17 đã đề ra. Trong đó, mục tiêu 1: Cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt không dưới 15%, cấp huyện thực hiện 15,5%, cấp xã thực hiện 18%, đạt mục tiêu Nghị quyết, riêng cấp tỉnh thực hiện 9,6%, chưa đạt mục tiêu đề ra. Mục tiêu 2: Nữ đại biểu quốc hội chiếm 50% đạt chỉ tiêu; nữ đại biểu HĐND các cấp không dưới 35%, chỉ tiêu này ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đều chưa đạt (cấp tỉnh đạt 19,67%, huyện 26,37%, xã 23,94%). Mục tiêu 3: Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ, chỉ tiêu này đạt 51,2% tổng số cơ quan, đơn vị. Mục tiêu 4: Tỷ lệ nữ tham gia các khóa đào tạo tại các trường lý luận chính trị, quản lý hành hành chính nhà nước đạt từ 30% thực hiện đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cán bộ nữ còn những hạn chế, một số chỉ tiêu Nghị quyết 17 chưa đạt yêu cầu. Tỷ lệ nữ cán bộ tham gia cấp ủy tỉnh, ban thường vụ cấp ủy các cấp, giữ các chức danh lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị chưa tương xứng với cơ cấu cán bộ nữ, chưa đạt tỷ lệ theo quy định. Công tác bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ nữ theo quy định hầu như chưa được thực hiện. Trong 3 năm qua mới luân chuyển được 1 cán bộ nữ từ tỉnh về huyện, dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác cán bộ nữ khi chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp. Tỷ lệ nữ cán bộ tham gia lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã đạt thấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền cấp xã còn hạn chế, khả năng ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ còn bất cập... Đây là những vấn đề cần được quan tâm để thực hiện công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, hoàn thành những mục tiêu của Nghị quyết 17 đã đề ra, tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ, phát triển toàn diện, có điều kiện tham gia công tác xã hội.

 

                                                                              

 

Theo Hà Thu (baohoabinh.com.vn)