Chỉ đạo điều hành

Đảng bộ huyện Cao Phong: Xây dựng lộ trình và bước đi vững chắc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

29/07/2018 17:00
"Các nghị quyết được ban hành tại Hội nghị T.ư 6 (khóa XII) có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển KT-XH của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng, trong đó có huyện Cao Phong. Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19 - NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, do đó, cần có sự hành động quyết liệt để Nghị quyết đi vào cuộc sống”, Bí thư Huyện ủy Cao Phong Võ Ngọc Kiên khẳng định.

 Ngay sau khi hoàn thành quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đầu tháng 3/2018, Huyện uỷ Cao Phong đã ban hành kế hoạch và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19 - NQ/TW. Theo đó, BTV và BCĐ huyện đã thống nhất lãnh đạo toàn diện việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của huyện. Thực hiện nhất thể hóa một số chức danh của các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong huyện. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm, nỗ lực, hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo tập trung, thống nhất thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi cụ thể, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Những việc đã rõ, cần thực hiện thì thực hiện ngay. Những việc mới, chưa được quy định hoặc những việc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Tổ chức bộ máy phải tinh gọn, phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập thì đơn vị đó phải tự đảm bảo toàn bộ về tài chính. Một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện. Cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Bùi Văn Danh cho biết: Đảng bộ huyện Cao?Phong nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, trên cơ sở các văn bản của T.ư, của tỉnh bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ các cấp, cơ quan, đơn vị.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19 - NQ-TW, Huyện uỷ Cao Phong đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm 2018 thực hiện thống nhất Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ huyện; kế toán Huyện uỷ kiêm kế toán khối đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Trong 2 năm 2018 - 2019, tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình TCCS Đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, sắp xếp lại các chi, đảng bộ đã làm xong nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp về mặt tổ chức. Trên cơ sở quy định của cấp uỷ cấp trên, từ năm 2020, tập trung lãnh đạo việc xây dựng quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện và chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc.

Đối với các cơ quan của chính quyền, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Long cho biết: Khi có quy định của T.ư và của tỉnh, UBND huyện sẽ sắp xếp lại số lượng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và số lượng cấp phó của các cơ quan này. Theo sự chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức của các phòng, ban, ngành theo hướng tinh gọn, trong đó tập trung sắp xếp lại các trạm, trung tâm, ban quản lý. Rà soát chức năng, nhiệm vụ phát huy hiệu quả phục vụ của Trung tâm phục vụ Hành chính công huyện; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa”, một cửa liên thông. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh về thống nhất số lượng CB,CC cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm biên chế. Thực hiện nghiêm túc việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp, xã, xóm, khu. Sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các xóm, khu không đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định. Năm 2018 - 2019, thực hiện sáp nhập 12 trường học theo mô hình trường nhiều cấp học. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, GDTX huyện. Trong năm 2019 phối hợp với Sở Y tế rà soát cơ cấu tổ chức, bộ máy, sắp xếp hợp lý các cơ sở y tế trên địa bàn, nâng cấp và tiếp tục duy trì hoạt động phòng khám Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện. Phối hợp với Sở NN&PTNT tiến hành sáp nhập các Trạm chăn nuôi - thú y, Bảo vệ thực vật, KN-KL thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về QLNN các đơn vị này về phòng NN&PTNN huyện.

 

Theo Đức Phượng (baohoabinh.com.vn)