Chính trị

Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp

24/07/2020 08:36
Công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Chính vì vậy, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Nhiều pano, áp phích tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp được treo trên các tuyến đường trung tâm thành phố Hòa Bình

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngành VH-TT&DL đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền về đại hội Đảng trên địa bàn tỉnh được chia làm 4 đợt: Đợt 1 từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương (tháng 7/2020); đợt 2 từ sau đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tháng 10/2020); đợt 3 từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến Đại hội XIII của Đảng; đợt 4 ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tập trung tuyên truyền, cổ vũ, động viên những việc làm tốt, những tấm gương điển hình, tinh thần phấn đấu, những nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị trong việc thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp Nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền gắn với đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, của cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đơn vị, địa phương, như: Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị…; hoạt động trưng bày triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Điển hình như Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố đã tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan trên các pano, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện các văn kiện, nội dung, thông tin về đại hội Đảng bộ các cấp. Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh tập trung tập luyện, xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân lồng ghép tuyên truyền về đại hội mỗi huyện 2 - 3 đêm tại các xã vùng II, vùng III trong tỉnh, chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đang xây dựng thiết kế ma két tuyên truyền, khẩu hiệu tuyên truyền cho đại hội; thiết kế, thực hiện trang trí hội trường, khu vực tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Cung Văn hóa tỉnh); triển khai tuyên truyền bằng băng rôn, pano, khẩu hiệu trên các trục đường chính của thành phố Hòa Bình, khu vực Quảng trường Hòa Bình; tổ chức biểu diễn tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân lồng ghép tuyên truyền đại hội; tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh năm 2020. Đồng thời, xúc tiến đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dự án cải tạo, sửa chữa Cung văn hoá tỉnh, dự án tu sửa Bảo tàng tỉnh, dự án lắp đặt khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng để phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII./.

 

 

                                                                                                          

  Lê Huệ (CTTĐT)