Chỉ đạo điều hành

Phát động phong trào thi đua đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2021

08/04/2021 03:50
Năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, khát vọng phát triển, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021".
Các doanh nghiệp, hợp tác xã phát huy tính năng động, sáng tạo trong điều hành, sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động

Các doanh nghiệp, hợp tác xã phấn đấu đầu tư, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; áp dụng khoa học, công nghệ hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng; nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với nhà nước; chính sách đối với người lao động, giải quyết việc làm; Chú trọng bảo vệ tài nguyên và môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bệnh dịch; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2021: Tăng trưởng kinh tế 9%; GRDP bình quân đầu người 69,70 triệu đồng; Tổng đầu tư toàn xã hội 19,39 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước: 5.070 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu: 1,218 triệu USD; Giá trị nhập khẩu: 980 triệu USD; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 23,1%); Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để 60%.                            

Các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh chủ động triển khai tổ chức các phong trào thi đua tập trung vào các nhóm nội dung: Thi đua thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2021” theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; có nhiều giải pháp thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; ưu tiên phát triển thanh toán thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, sẵn sàng thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”; thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

Thi đua đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030.

Thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, hợp tác xã vững mạnh.

Doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề gắn với việc thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; phát huy sáng kiến, giải pháp, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào sản xuất, quản lý kinh doanh, tích cực tham gia công tác an sinh, xã hội.

Trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu: Tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, người đứng đầu các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua tại đơn vị. Phong trào thi đua yêu nước cần phát huy ý thức tự giác, tích cực, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, xã viên, người lao động, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua gắn với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các ngày Lễ lớn trong năm 2021. Chú trọng việc thành lập và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp, hợp tác xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, xã viên, người lao động và là nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Các doanh nghiệp, hợp tác xã phát huy tính năng động, sáng tạo trong điều hành, sản xuất; cải thiện điều kiện làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến…/.

 

 

                                                    

Thùy An (CTTĐT)