Chỉ đạo điều hành

Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (lần 1)

16/11/2020 09:53
Ngày 13/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2020 (lần 1). Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hoà Bình chủ trì hội nghị.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên hội đồng đánh giá sản phẩm bằng cảm quan

Năm 2020 có 31 sản phẩm do cấp huyện đề xuất tham gia đề nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP lần 1. Trong đó: Thành phố Hòa Bình 6 sản phẩm, huyện Lạc Thủy 8 sản phẩm, huyện Kim Bôi 5 sản phẩm, huyện Đà Bắc 4 sản phẩm, huyện Lương Sơn 5 sản phẩm, huyện Lạc Sơn 3 sản phẩm.

Từ ngày 3/11-11/11/2020, Tổ giúp việc cho Hội đồng đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh đã tổ chức làm việc, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020 cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Qua kiểm tra khảo sát thực tế và đánh giá hồ sơ sản phẩm, Tổ giúp việc cho Hội đồng tỉnh đã nghiêm túc xem xét, đánh giá phân hạng các sản phẩm theo đúng chu trình và tiêu chí quy định và báo cáo với Hội đồng tỉnh kết quả đánh giá, chấm điểm và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hòa Bình năm 2020 (lần 1). Qua đánh giá, thẩm định 31 sản phẩm của 27 chủ thể, Hội đồng đánh giá, phân hạng như sau: Có 05 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 26 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

Tại hội nghị, các chủ thể đã trực tiếp giới thiệu về sản phẩm của đơn vị mình; các thành viên tổ giúp việc, các đại biểu đã trực tiếp được tham gia đánh giá sản phẩm bằng cảm quan; thảo luận kết quả và chấm điểm, xếp hạng sản phẩm. Đơn vị tư vấn về sản phẩm OCOP cũng đã cho ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hòa Bình đề nghị chủ sở hữu các sản phẩm đã được công nhận đạt hạng 3 sao, 4 sao tiếp tục nâng cấp sản phẩm lên tầm cao hơn. Đối với 11 sản phẩm của các huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Cao Phong đã được Hội đồng cấp huyện đánh giá đạt trên 50 điểm đề xuất tham gia đánh giá, phân hạng cấp tỉnh  cần tiếp tục xem xét lại hồ sơ, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt yêu cầu đặt ra. Nhấn mạnh việc thực hiện chương trình OCOP là gia tăng giá trị sản phẩm và để lại giá trị này tại địa phương, mang lợi ích cho người sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương cần tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại cho sản phẩm sau khi được công nhận. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm, tạo thế và lực cho chương trình phát triển mạnh hơn./.

 

 

 

 

 

Lê Thùy- CTTĐT