Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

06/08/2020 08:52
Ngày 6/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.421.825 tỷ đồng. Số vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 4.910,825 tỷ đồng, trong đó số vốn giao chi tiết trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 là 4.298,805 tỷ đồng, bao gồm: vốn đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh là 1.998,470 tỷ đồng; vốn ngân sách TƯ thực hiện các chương trình mục tiêu là 461,716 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) bao gồm cả chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là 734,500 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 754,119 tỷ đồng; vốn tăng thu ngân ngân sách trung ương năm 2018 là 350 tỷ đồng.  Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thực hiện phân bổ hết số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước ngày 31/7/2020). Tính đến hết ngày 31/7/2020, số kế hoạch vốn đã giải ngân là 1.455,98 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch vốn HĐND tỉnh và 32,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.Trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đã giải ngân được 887,4 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương trong nước đã giải ngân 456,678 tỷ đồng, đạt 37,7% kế hoạch vốn năm 2020 của HĐND tỉnh và Thủ tướng giao; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 73,29 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao; Vốn bổ sung kế hoạch năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách TƯ năm 2018 giải ngân 36,6 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch vốn giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 như: Tỷ lệ giải ngân thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, các công trình bị ảnh hưởng tiến độ thi công, các gói thầu mua sắm thiết bị, nhất là mua sắm thiết bị từ nước ngoài không thể thực hiện; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, người dân chưa đồng thuận.... Một số dự án phải thực hiện gia hạn hợp đồng, điều chỉnh dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân,...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, tăng cường đôn đốc, giám sát tình hình thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đến ngày 30/9 đạt 60%. Thực hiện hoàn thiện các hồ sơ để thu hồi hoàn tạm ứng ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương; các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn từ nguồn thu sử dụng đất có nhu cầu giải ngân sớm gửi hồ sơ đến Sở Tài chính để làm căn cứ điều hành dự toán. Đặc biệt, cần đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài ODA, vốn dự phòng chung ngân sách trung ương./.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải