Thông báo

Thông báo tuyển dụng cán bộ làm việc cho Dự án HAARP tỉnh Hòa Bình của Trung tâm Phòng Chống HIV&AIDS

06/05/2012 17:00

Gồm có:  

+ 5 cán bộ làm việc tại Cơ sở điều trị Methadone

+2 cán bộ làm việc tại Ban quản lý dự án tỉnh.

 

Trung tâm phòng chống HIV&AIDS