Thời sự trong ngày

Triển khai công tác xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2021

08/04/2021 03:51
Với mục đích phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho người nghèo. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, huy động mọi nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo; góp phần thiết thực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Trong những năm qua, Khối thi đua các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh đã tích cực quyên góp, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh

Ban Quản lý Quỹ “Vì người nghèo” ban hành kế hoạch xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội năm 2021 tới các đối tượng là cá nhân, hộ gia đình, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ, lực lược vũ trang trên địa bàn tỉnh và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Với nội dung: Vận động các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức Phi Chính phủ, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, học sinh nghèo học tập. Hình thức ủng hộ: Quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ; hỗ trợ ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu việc làm, dạy nghề miễn phí; ủng hộ hiện vật phục vụ thiết thực cho sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà ở, cơ sở vật chất chữa bệnh, sinh hoạt,...; các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm có điều kiện trực tiếp đăng ký với Ban Quản lý cùng cấp để tham gia công tác an sinh xã hội và xây dựng nhà đại đoàn kết gắn biển tên cơ quan, đơn vị mình.

Mức vận động: Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động ủng hộ 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập/ người trở lên. Đối với cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh ngoài tiền ủng hộ của cán bộ, công nhân ra, trích một phần từ nguồn tiết kiệm quỹ phúc lợi để ủng hộ xây dựng quỹ và tham gia công tác an sinh xã hội theo phân cấp quản lý. Mỗi hộ gia đình có thu nhập trung bình, khá ủng hộ xây dựng quỹ 25.000 đồng trở lên; hộ gia đình sản xuất kinh doanh dịch vụ, buôn bán có thu nhập ổn định ủng hộ từ 120.000 đồng trở lên. Các doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện tham gia công tác an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, xây dựng cơ sở sản xuất,... định mức hỗ trợ tùy theo điều kiện và lòng hảo tâm.

Thời gian vận động và phát động thường xuyên trong năm, tập trung tháng cao điểm xây dựng quỹ được phát động từ 17/10 đến 18/11/2021./.

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải
Danh sách bài viết cũ