Chính trị

Cao Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Đề án 525 về Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

17/09/2020 02:54
Ngay sau khi Quyết định số 525-QĐ/TU, ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2022”. Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án. Đồng thời lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai, thực hiện.

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai tổ chức thực hiện tốt và xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và quyền làm chủ thực sự của người dân. Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; luôn phát huy dân chủ, quyền làm chủ của người dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo bền vững góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân với phương châm " Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".

Các cấp chính quyền thực hiện đổi mới công tác tiếp dân, nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trong việc tiếp dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo.Từ năm 2017 đến hết tháng 6/2020 Ban tiếp công dân huyện đã tiếp  221 lượt công dân với   220  vụ việc ; Ban thanh tra tiếp nhận 198 đơn thư của công dân giải quyết  198 vụ việc chủ yếu về tranh chấp đất đai, quản lý sử dụng đất đai và các lĩnh vực dân sự khác. Các nội dung đề nghị khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân đã được trả lời và chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết. Công tác đối thoại, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã có  trên 500  ý kiến, kiến nghị của cử tri do đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp nhận qua các cuộc tiếp xúc cử tri  trước và sau các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh, Quốc hội khóa gửi đến các cơ quan tỉnh, huyện. Tiếp thu, phản ánh  trên 500  ý kiến tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh, Quốc hội  tại 10 xã, thị trấn trong toàn huyện 98,5% số ý kiến kiến nghị đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm chú trọng. Thực hiện Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành “Quy định trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các kế hoạch để triển khai, thực hiện Quyết định. Việc tiếp thu ý kiến của cấp ủy, tổ chức đảng được chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở, bước đầu đạt một số kết quả. Từ năm 2017 đến nay lãnh đạo huyện đã đã tổ chức 8 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân ở 10 xã, thị trấn, với trên 520 lượt người dân tham dự, trên 71 ý kiến, với hơn 80 nội dung lớn, nhỏ được phản ánh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều ý kiến liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người dân, trong đó tập trung chủ yếu đến chế độ chính sách cho người có công cách mạng; chế độ chính sách đối với hộ nghèo,....

Công tác tiếp công dân và hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Trong 03 năm, các Tổ hòa giải cơ sở đã hòa giải thành công 117/144 vụ việc. Bên canh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động phối hợp với HĐND đã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri.Tổ chức 02 cuộc tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội; 04 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 6, trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khoá XVI; 28 cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6, trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, với trên 1.700 lượt cử tri tham dự, có trên 145 ý kiến về 30 vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến tham gia tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, tranh chấp đất đai, điện, đường giao thông, chế độ chính sách xã hội, nước sạch, an toàn thực phẩm... đã được Ban Thường trực tổng hợp đầy đủ, gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả trong 3 năm qua đã có 02 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn huyện lên 04/9 xã. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các xã, thị trấn đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: vận động Nhân dân hiến trên 39.000m2 đất, huy động sức dân đóng góp ngày công lao động quy ra tiền trên 8 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo", làm tốt công tác cứu trợ, cứu nạn, hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh. Trong 3 năm, MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” được trên 50.291.648 triệu đồng; đã hỗ trợ  xây dựng 43 nhà đại đoàn kết trị giá 960 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên 1 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Cao Phong tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền với các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một cách sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật,….. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

                                                                                   

 

Thu Hường (BDVTU)