Chính trị

Tập trung phát triển khu vực kinh tế tư nhân

11/09/2020 09:35
Những thành tựu về kinh tế - xã hội trong những năm qua có một phần đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân. Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là nguồn cổ vũ cho tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và và sáng tạo, tạo sức sống và đột phá phát triển mạnh mẽ đất nước ta trong giai đoạn tới”. Kinh tế tư nhân được xác định là chủ thể quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Không nằm ngoài guồng quay đó, những năm qua tỉnh ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Kinh tế khu vực tư nhân đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giải quyết việc làm cho người lao động

Để tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển, yếu tố tiên quyết là phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư và cải cách thủ tục hành chính. Do đó, tỉnh đã thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, đăng ký doanh nghiệp. Đến nay thời gian cấp mã số cho doanh nghiệp thành lập mới bình quân 2,1 ngày làm việc, bổ sung doanh nghiệp thực hiện trả kết quả trong ngày. Thời gian giải quyết thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư (còn khoảng 30 ngày); thẩm định nhu cầu sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư chỉ bằng ¾ so với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; thủ tục thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa đối với xuất khẩu không quá 14 ngày, nhập khẩu không quá 13 ngày; thời gian tiếp cận điện năng dưới 33 ngày. Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, duy trì công tác kê khai, nộp thuế điện tử đạt 100% đối tượng nộp thuế. Giảm thời gian thanh tra thuế còn bình quân 8 ngày tương đương với 64 giờ/đơn vị, thời gian kiểm tra thuế là 4,5 ngày, tương đương 36 giờ/đơn vị, hạn chế việc kiểm tra chồng chéo. Thường xuyên cập nhật thông tin, công bố công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, trụ sở các cơ quan, trên website để các tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận. Công tác thanh, kiểm tra DN thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tường Chính phủ, giảm phiền hà cho DN, tránh trùng lặp các cuộc thanh tra, một DN không bị kiểm tra quá 1 lần/năm. Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế giữa các nhà đầu tư, DN trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Tổ chức đối thoại DN dưới nhiều hình thức. Kịp thời chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục về đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Nhờ đó, trong 3 năm từ 2017 – 2019, đã thu hút được 193 dự án đầu tư; lũy kế đến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 564 dự án, trong đó có 525 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng trên 69 nghìn tỷ đồng và 39 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 573 triệu USD. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 95 dự án đầu tư đã được cấp phép; trong đó có 24 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 499,75 triệu USD và 71 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 7.275,38 tỷ đồng. Đã có 50 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho khoảng 19.400 lao động.

Các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp được khuyến khích phát triển. Trong giai đoạn 2017 – 2019, toàn tỉnh có 1.157 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.979 tỷ đồng; 413 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện; lũy kế đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có trên 3.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng và 373 hợp tác xã, 01 liên hiệp HTX. Kinh tế cá thể có trên 34.000 hộ kinh doanh cá thể, thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh đang khuyến khích và hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện chuyển thành doanh nghiệp chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp./.

 

 

Lê Thùy- CTTĐT