Chỉ đạo điều hành

Thông tin kỳ họp 26 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

05/08/2020 03:26
Ngày 30/7, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 1632-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp lần thứ 26. Theo đó, ngày 21/7/2020, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 26. Đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

1. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐỒNG CHÍ TRẦN CÔNG LÂM - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY, GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN LẠC SƠN

Qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Công Lâm - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Sơn, xem xét toàn diện các nội dung, tính chất vụ việc, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Lạc Sơn đồng chí Trần Công Lâm còn có hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nguyên tắc quản lý tài chính. Mặc dù khuyết điểm, vi phạm này không gây hậu quả nghiêm trọng và chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật nhưng qua giải quyết tố cáo, UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Trần Công Lâm kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm về hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đề nghị: BTV Huyện ủy Lạc Sơn tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy trong việc thực hiện chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, chế độ hội họp; chỉ đạo UBND huyện và các tổ chức, cơ quan, đơn vị quán triệt sâu, rộng nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chấn chỉnh ngay việc thực hiện chưa nghiêm về chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, chế độ hội họp trong các tổ chức đảng, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

2. XEM XÉT KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTGS VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG ĐỐI VỚI BTV HUYỆN ỦY, UBKT HUYỆN ỦY KIM BÔI; KIỂM TRA TÀI CHÍNH ĐẢNG ĐỐI VỚI BTV HUYỆN ỦY KIM BÔI

Sau khi nghe Đoàn Kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kim Bôi; kiểm tra tài chính đảng đối với  BTV Huyện ủy Kim Bôi và các ý kiến thảo luận, UBKT Tỉnh ủy thống nhất kết luận:

 Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, thì BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kim Bôi trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật đảng và công tác quản lý tài chính đảng còn một số khuyết điểm, hạn chế cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm.

UBKT Tỉnh yêu cầu: BTV Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kim Bôi tiếp tục phát huy những ưu điểm, có kế hoạch, biện pháp đồng bộ, sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm với BTV Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh ủy trước ngày 01/10/2020.

3. XEM XÉT KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN

Qua giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được UBKT Tỉnh ủy chỉ ra./.

 

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy