Chính trị

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

05/08/2020 03:27
Nhận thức rõ quan điểm “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng”, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy giao; đưa công tác KTGS của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ.

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đến nay, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ đã tổ chức, triển khai. thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn... của cấp uỷ cấp trên về công tác KTGS của Đảng tới các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ cơ quan; xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy, Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ KTGS; kịp thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cấp ủy tỉnh giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 10 cuộc đối với các chi bộ; giám sát 07 cuộc đối với 01 chi bộ và 06 đảng viên. Nội dung KTGS tập trung vào việc xây dựng, ban hành Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cho các đảng viên; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan, nhiệm kỳ 2015-2020; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua KTGS đã đánh giá những ưu điểm để chi bộ và đảng viên được KTGS phát huy, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, giúp chi bộ và đảng viên khắc phục, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ủy Cơ quan luôn quan tâm đến công tác kiện toàn, xây dựng đội ngũ CBCC làm công tác KTGS; đồng thời thực hiện việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện sáp nhập các phòng nghiệp vụ theo sự chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy. Đảng ủy đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như xây dựng Kế hoạch, mời các chuyên gia của UBKT Trung ương giàu kinh nghiệm và tổ chức được 04 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS cho CBCC cơ quan UBKT Tỉnh ủy và cơ quan UBKT các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trong đó tập huấn các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và BCH Trung ương; thực hiện rà soát, đề nghị cấp ủy cử 06 đồng chí dự thi nâng ngạch kiểm tra viên chính; cử CBCC trong ngành tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, do Trung ương tổ chức. Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát động thi đua và đăng ký thi đua hằng năm; rà soát, tổng hợp danh sách các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng" trình UBKT Trung ương xét tặng và tổ chức trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí là cán bộ trong và ngoài ngành tại buổi gặp mặt Kỷ niệm ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng...

Điểm mới rõ nét trong nhiệm kỳ vừa qua đó là trong 2016 và năm 2018, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo Cơ quan thành lập Hội đồng khoa học và đăng ký thực hiện 02 đề tài khoa học cấp tỉnh: "Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên của ủy ban kiểm tra các cấp ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình” và “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng bộ tỉnh Hoà Bình”; 02 đề tài đã được Hội đồng khoa học tỉnh nhận xét, đánh giá và xếp loại: Xuất sắc. Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng, phát hành cuốn“Cẩm nang giải quyết tố cáo trong Đảng; “Cẩm nang giám sát trong Đảng"; tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao kết quả nghiên cứu 02 Đề tài khoa học cấp tỉnh đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tuyên truyền, giới thiệu kết quả nghiên cứu với các tạp chí khoa học, báo chí địa phương và Trung ương....

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS trong thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy sẽ quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các chính sách pháp luật Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Đồng thời, đổi mới công tác KTGS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và chi bộ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; gắn công tác KTGS với thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng và nhiệm vụ chính trị của cơ quan; cùng với đó là thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị- xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các chương trình công tác hằng năm đã xây dựng; đẩy mạnh các hoạt động phong trào thể thao, văn hóa trong đoàn viên, hội viên, các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác KTGS của Đảng; xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh./.

 

 

 

 

 

Xuân Hải (UBKT Tỉnh ủy)