Chỉ đạo điều hành

Thực hiện việc định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

04/08/2020 02:16
Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy Hòa Bình xây dựng Chương trình hành động với những mục tiêu cụ thể là:

Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng của tỉnh, đáp ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế­ - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030. Phát triển đồng bộ lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương với tốc độ tăng trưởng GRDP trong giai đoạn 2021-2025 là 10-11%/năm; giai đoạn 2026-2035 là 10,5-11,5%/năm. Đáp ứng nhu cầu điện các năm theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, cụ thể: năm 2020 công suất cực đại 215 MW, năm 2025 công suất cực đại 414 MW, năm 2030 công suất cực đại 628 MW, năm 2035 công suất cực đại 1.068 MW, năm 2040 công suất cực đại 1.815 MW, năm 2045 công suất cực đại 3.086 MW.

Tỉ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 13,5% vào năm 2030; 15% vào năm 2045. Xây dựng hệ thống lưới điện hiện đại, thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực; bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Tổn thất điện năng giảm xuống thấp hơn 6,5% vào năm 2025; 6,0% vào năm 2030 và 5,5% vào năm 2045. Tỉ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường đạt khoảng 7,0% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 2045.

Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn so với giai đoạn 2015-2020 như sau: Sản xuất hóa chất từ 7,0-9,0%, sản xuất nhựa từ 18-22,5%, sản xuất xi măng từ 7,5-9,0%, dệt may từ 5,0-6,0%, rượu bia nước giải khát từ 3,0-7,5%, sản xuất giấy từ 8,0-16%. Giảm lượng tiêu thụ xăng, dầu trong giao thông vận tải so với dự báo nhu cầu 5%. Giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Để đạt được các mục tiêu cụ thể nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, đó là:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng. Xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhanh và bền vững lĩnh vực năng lượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Rà soát các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng đồng bộ với thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả. Ưu tiên phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hoá phát triển năng lượng. Đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng. Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

 

Xuân Hải (UBKT)