Chỉ đạo điều hành

Triển khai tổ chức thực hiện lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

04/08/2020 02:16
Ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Theo đó, ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị tới các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, đặc biệt và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các bước công việc chuẩn bị và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tiến độ theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị tổ chức bầu cử vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự trong việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ra ứng cử, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử và việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của Hiến pháp, pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Lãnh đạo bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu. Đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý về số đại biểu là người đang công tác tại các cơ quan Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, giảm hợp lý số đại biểu công tác tại cơ quan hành chính; tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đại biểu ở cơ sở; đảm bảo người ứng cử là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo đúng quy định; có tỷ lệ hợp lý đại biểu tái cử, đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sỹ, đại biểu xuất thân từ công nhân, nông dân, doanh nhân, đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và phương án phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử; tăng cường nắm tình hình nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử.

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Hiến pháp, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách những người ứng cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đảm bảo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian triển khai quán triệt và tổ chức bầu cử thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

 

 

Xuân Hải (UBKT)