Chính trị

Kết quả 3 năm thực hiện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

28/07/2020 09:59
Ngay sau khi có Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng,hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được ban hành. Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, các phòng, ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành, đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp huyện và cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm. MTTQ các cấp đã phối hợp trong việc nắm tình hình Nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại. Trong 3 năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 101 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Trong đó: Năm 2017: 19 cuộc, năm 2018: 53 cuộc, năm 2019: 29 cuộc. Các cuộc tiếp xúc, đối thoại được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, Nhân dân tập trung  phản ánh, góp ý về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

 Công tác tiếp dân và giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được chính quyền các cấp quan tâm và tập trung chỉ đạo. Ngay sau khi nhận được tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công dân do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển đến. UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời cử tri đảm bảo đúng tiến độ, cơ bản tháo gỡ được các vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn. Từ năm 2017 đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp 139 lượt công dân, nhận 333 đơn thư của công dân; đã chuyển 240 đơn thư đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và nhận lại 159 văn bản phúc đáp của các cơ quan chức năng. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia thường xuyên tiếp dân tại trụ sở tiếp dân của tỉnh vào ngày 15 hàng tháng.

 Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập đoàn giám sát các nội dung giám sát được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt theo quy định. Giám sát trên các lĩnh vực tại các huyện thành phố và một số Sở, Ban, Ngành và đơn vị trên địa bàn tỉnh, giám sát trên các lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm. Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch và thành lập 03 đoàn giám sát 3 nội dung: Giám sát việc thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐCP, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người đang chấp hành án treo; công tác lập hồ sơ quản lý và đưa người nghiện ma túy vào các trung tâm giáo dục, chữa bệnh và lao động xã hội. Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm” tại 11 huyện, thành phố. Giám sát việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thuộc Đề án 03 "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn tỉnh;… Năm 2020: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Kế hoạch và thành lập 02 đoàn giám sát 02 nội dung: Giám sát việc cải  cách TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020;Giám sát thực hiện chế độ chính sách cho Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ giai đoạn 2016 -2020.

Công tác giám sát việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xây dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Năm 2019, toàn tỉnh có 210 Ban Thanh tra nhân dân với 1.930 thành viên; có 210 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với 2.041 thành viên. Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện giám sát 524 cuộc, số vụ kiến nghị giải quyết 316 chiếm 75,4%; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát 853 cuộc, số vụ việc sai phạm, kiến nghị giải quyết 167 cuộc, trong đó số vụ việc được xử lý và trả lời chiếm 97,8%. Năm 2020, thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, sau sáp nhập hiện nay toàn tỉnh có 156 Ban TTND với 1.734 thành viên; có 161 Ban GSĐTCCĐ với 1.639 thành viên. Hoạt động của Ban TTND của Ban GSĐTCCĐ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xây dựng kế hoạch tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, Ban TTND thực hiện giám sát được 216 cuộc, số vụ kiến nghị giải quyết 149 chiếm 68,9%; Ban GSĐTCCĐ thực hiện giám sát 416 cuộc, số vụ việc sai phạm, kiến nghị giải quyết 180 cuộc, trong đó số vụ việc xử lý và trả lời chiếm 43,2%. Qua đó giúp cộng đồng dân cư và các tổ chức đoàn thể xã hội ở khu dân cư đưa ra những ý kiến thiết thực hướng tới việc tăng cường minh bạch, thúc đẩy sự tham gia và vai trò giám sát của người dân.

Những kết quả đó, đã góp phần làm cho dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện ngày càng thực chất hơn, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự quan tâm hướng dẫn, kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh, sự phối hợp chỉ đạo của Ban Thường trực, sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống MTTQ các cấp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.Xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng là yếu tố quyết định trong việc chỉ đạo, tổ chức và thực hiện để phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tạo điều kiện để các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham gia tích cực vào việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

 

 

 

 

Thu Hường (BDVTU)