Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

14/01/2021 09:02
Ngày 14/1, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy.
Các đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT TƯ; Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và cán bộ ngành kiểm tra Đảng tại hội nghị

Năm 2020, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Các cuộc kiểm tra giám sát đã được triển khai đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nội dung kiểm tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm và các cuộc giám sát đã được mở rộng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, địa phương, đơn vị. Trong năm Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra được 162 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận, có 62 đảng viên vi phạm. Trong đó có 57 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Uỷ ban kiểm tra các cấp cũng đã tiến hành kiểm tra đối với 55 tổ chức đảng. Qua kiểm tra kết luận có 33 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó có 03 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Công tác tham mưu được thực hiện tốt, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát nói riêng; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện chương trình kiểm tra giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội XIII của Đảng. Tổ chức bộ máy cơ quan Uỷ ban kiểm tra các cấp tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, ngày càng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nhất là trong các lĩnh vực dễ phât sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chủ động thực hiện công tác giám sát thường xuyên đảm bảo toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực trong xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2021 của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2021 là quan trọng, khối lượng lớn, trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, cần hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, kịp thời hơn và đảm bảo chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Quyết tâm xây dựng ngành kiểm tra giám sát của Đảng không ngừng đổi mới và lớn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết của của cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cho cấp ủy tập trung giải quyết những tồn tại, yếu kém thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra giám sát năm 2021, trong đó quán triệt và thực hiện tố tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra giám sát, kiểm tra để phòng ngừa, uốn nắn, giáo dục, khơi dậy tính tự giác là chính; thực hiện phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát, coi trọng công tác tự kiểm tra giám sát, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng. Chú trọng kiểm tra giám sát vào một số lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, đầu tư công, đất đai, khoán sẩn, cấp phép dự án; những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, hoặc dư luận Nhân dân có nhiều bức xúc.Chủ động kiểm tra dấu hiệu vi phạm của cán bộ, đảng viên, kết luận rõ vi phạm và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, không bao che, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của Trung ương, Bộ Chinh trị quy định nêu gương về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền. Nâng cao vai trò lãnh đạo, quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra giám sát của Đảng; phát huy sức mạnh, sự tham gia của hệ thống MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng.Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra vừa hồng, vừa chuyên đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xứng đáng với lòng tin của Đảng và Nhân dân./.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể làm tốt công tác kiểm tra giám sát năm 2020

 

Lê Thùy- CTTĐT