Chỉ đạo điều hành

Triển khai Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021

01/03/2021 08:01
Chiều 26/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021 tổ chức Hội nghị trực tuyến với 10 huyện, thành phố của tỉnh nhằm triển khai, tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021 chủ trì hội nghị. Tham dự có thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021 phát biểu kết luận hội nghị

Để chuẩn bị cho việc triển khai Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tại tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; hướng dẫn các huyện, thành phố thành lập kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã. Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra, đảm bảo đến thời điểm 01/3/2021 triển khai thu thập thông tin tại đơn vị điều tra.

Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp, sự nghiệp, hiệp hội; thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3 đến ngày 30/5/2021. Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021.

Tại hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, thành phố được nghe quán triệt nội dung quyết định của Thủ tướng Chính phủ; nội dung kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế của Ban Chỉ đạo tỉnh; một số quy trình triển khai và thực hiện điều tra các cơ sở kinh tế trong Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; giới thiệu trang điều hành tác nghiệp của Tổng điều tra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021 nhấn mạnh: Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 là cuộc điều tra quan trọng, rất phức tạp, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, thu thập số liệu. Do phải triển khai thành 2 giai đoạn nên thời gian trải dài. Bên cạnh đó, nội dung các chỉ tiêu thu thập trong phiếu điều tra nhiều và đặc biệt có nhiều chỉ tiêu với nội dung chuyên ngành chuyên sâu, thể hiện tính chất phức tạp của cuộc Tổng điều tra Kinh tế.

Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên tuyền rộng khắp trong nhân dân, làm cho các tổ chức và cá nhân liên quan nhận thức đúng, phải có trách nhiệm kê khai, khai báo thông tin phiếu điều tra đầy đủ, chính xác theo như phương án điều tra và Luật Thống kê quy định. Bám sát kế hoạch thực hiện Tổng điều tra Kinh tế của Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành; triển khai, thực hiện nội dung đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ; tuyển chọn điều tra viên ở cấp huyện, thành phố phải đảm bảo chất lượng và yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh. Các cơ sở kinh tế như các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức hiệp hội, tôn giáo, các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có nghĩa vụ kê khai các thông tin của cơ sở mình một cách trung thực, khách quan và đảm bảo thời gian kê khai của cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021. Trong quá trình chỉ đạo, phải thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Căn cứ kế hoạch triển khai Tổng điều tra Kinh tế của tỉnh các thành viên trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 các cấp cũng như các Sở, ban, ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./.

Lê Huệ- CTTĐT