Kinh tế

Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

06/08/2019 17:00
Vừa qua, ngày 24/7/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 596 - CV/TU về tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 5.000 tỷ đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 18- NQ/TU; Chỉ thị số 04 - CT/TU, ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30/5/2017 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII . Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, xây dựng cơ chế ưu đãi nhằm thu hút những nhà đầu tư có năng lực vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, kiên quyết xử lý đối với những nhà đầu tư năng lực yếu, chậm triển khai thực hiện.

            Tập trung khai thác các khoản thu từ đất nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu tiền sử dụng đất hằng năm, cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính đối với các dự án thực hiện bán đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, các dự án thuê đất.  Rà soát diện tích đất ở, đất giao cho các doanh nghiệp thực hiện sản xuất kinh doanh trên địa bàn còn dôi dư, không triển khai thực hiện,… để thu hồi, đưa vào quy hoạch, hoàn thiện các thủ tục để thu tiền sử dụng đất. Tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất cho nhà đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án có quy mô lớn. Rà soát các dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư, cấp đất, cho thuê đất ngoài các khu, cụm công nghiệp nhưng quá thời hạn không thực hiện được, tiến hành thu hồi giao cho nhà đầu tư khác để thực hiện đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

 Rà soát, lập danh mục các khu đất có khả năng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất không có nhu cầu sử dụng, đất trả ra của các nông, lâm trường, các dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả và không nộp tiền thuê đất.

 Xây dựng quy định cụ thể về giải phóng mặt bằng và giao đất sạch cho nhà đầu thư theo hình thức đấu giá hoặc cho thuê đất, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp bằng cách ban hành khung giá đất phù hợp với điều kiện của địa phương và tương đương với khung giá đất của các địa phương có điều kiện tương đồng.

 Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, chi tiết và cam kết của các đơn vị thực hiện hoàn thành việc thu tiền sử dụng đất vào NSNN đối với các khu đất thực hiện dự án đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền  sử dụng đất và tài sản trên đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công có khả năng thực hiện trong năm 2019 và năm 2020.

 Cấp ủy các cấp; các sở, ban, ngành đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; căn cứ, chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thẩm định, hoàn thành các công việc trong phạm vi, trách nhiệm; đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh quá trình tính tiền sử dụng đất phải nộp của các dự án vào NSNN.

 Tăng cường công tác quản lý thu và thu hồi nợ đọng thuế, quản lý thuế trên địa bàn, phân tích, dự báo, phát hiện và đánh giá kịp thời những yếu tố tác động làm ảnh hưởng tăng, giảm nguồn thu, tổng hợp chi tiết và báo cáo kịp thời tiến độ thu ngân sách, các khoản nợ thuế, xác định nguyên nhân nợ đọng để có phương hướng lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Thực hiện đầy đủ, thu kịp thời các khoản thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác.

 

 

 

 

 

Thái Sơn, BTGTU