Chỉ đạo điều hành

Triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/09/2020 02:31
Cùng với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), là một FTA thế hệ mới mà Việt nam đàm phán, ký kết và phê chuẩn. Hiệp định này có mức độ cam kết sâu rộng hơn nhiều các FTA trước đây của Việt Nam, đánh dấu giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam. Thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế, giúp đa dạng hóa thị trường của Việt Nam để không bị phụ thuộc vào một thị trường nào, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế.
Sở Công thương thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về các sự kiện đối ngoại nổi bật và kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua

Nhằm triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ mà thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ, ngành trung ương giao, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thông qua đó, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức và công chúng nắm được nội dung cam kết của Hiệp định EVFTA và cách thức thực thi cam kết Hiệp định trong từng lĩnh vực một cách đúng đắn và nhất quán thông qua kế hoạch thực hiện rõ ràng, hiệu quả, có tính kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt là báo chí và truyền thông. Vận dụng và phát huy có hiệu quả các ưu đãi của Hiệp định, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế tối thiểu các thách thức của Hiệp định EVFTA trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo.

Mục tiêu đặt ra là: Tổ chức triển khai thưc hiện đầy đủ đồng bộ, có hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020. Quán triệt, nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, hệ thống các doanh nghiệp và người dân trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương, trong đó cần tập trung cụ thể hóa, tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các nội dung đến hệ thống các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân trên địa bàn theo lĩnh vực của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phụ trách, phù hợp theo lộ trình áp dụng và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa các cơ quan đơn vị , các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và người dân. Thường xuyên rà soát, bảo đảm thực thi nghiêm túc các nội dung theo Kế hoạch, hướng dẫn, định hướng của Chính phủ, các cơ quan Trung ương phù hợp với nguồn lực của tỉnh; đánh giá kịp thời các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định EVFTA, cũng như chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các nhiệm vụ đặt ra gồm có: tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; xây dựng pháp luật, thể chế; xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân, phù hợp với cam kết quốc tế; chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những sản phẩm xuất khẩu, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định EVFTA trên các phương diện; có chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; đồng thời triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững…

 

 

                                                                  

Thùy An