Chính trị

Cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

18/02/2021 09:20
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh

Nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ trên cả 6 lĩnh vực theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ. Để triển khai đảm bảo các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính. Triển khai công tác kiểm tra cải cách hành chính, tỉnh thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông – Vận tải, Thông tin và Truyền thông và 10 huyện, thành phố.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đã rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2019, với tổng số 389 văn bản, qua rà soát kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 17 văn bản (thay thế 14; sửa đổi, bổ sung 3). Hoạt động kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 của tỉnh sớm được triển khai. Trong năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 68 quyết định công bố 775 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; trong đó, công bố mới 340 thủ tục; sửa đổi, bổ sung, thay thế 237 thủ tục; bãi bỏ, hủy bỏ 198 thủ tục. Nhập, đăng tải công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với 577 thủ tục hành chính, xóa bỏ 198 thủ tục hành chính. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được duy trì tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 huyện, thành phố và 151/151 đơn vị cấp xã, góp phần tích cực vào việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh. Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối từ tỉnh đến xã; cung cấp 273 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 468 dịch vụ công mức độ 4; kết nối, tích hợp để giải quyết đối với 69 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh là 1.853 thủ tục, đạt 100%, trong đó, thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.477; tại bộ phận một cửa cấp huyện 253 thủ tục, cấp xã 123 thủ tục. thủ tục hành chính được giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp 469 thủ tục hành chính, hình thức liên thông các cấp 102 thủ tục hành chính. Tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được công khai đảm bảo đạt tỷ lệ 100% trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, các cơ quan Nhà nước tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai tại 63 điểm. Hệ thống văn bản điều hành của tỉnh được kết nối từ tỉnh đến xã để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và kết nối với trục liên thông Quốc gia; tỷ lệ văn bản đi được gửi dưới dạng điện tử so với tổng số văn bản đi của tỉnh đạt trên 95%; tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã triển khai sử dụng chữ ký số trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Cổng Dịch vụ công của tỉnh được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 4.000 hồ sơ, trả kết quả trên 89.000 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận, trả kết quả trên 62.000 hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, trong đó các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Xây dựng, các huyện: Lạc Sơn, Lương Sơn, thành phố Hòa Bình là những cơ quan, đơn vị phát sinh nhiều hồ sơ nhất.

Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tiếp tục được thực hiện tại 20 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, 14 chi cục trực thuộc các sở, 10 huyện, thành phố và 151 xã, phường, thị trấn. Hiện, tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Lê Thùy- CTTĐT