Chỉ đạo điều hành

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

15/10/2020 02:08
Nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh trong việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên. Ngày 09/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Hòa Bình theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung, đó là:

Các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả  Quy định số 124-QĐ/TW đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân gắn với thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động giám sát đối với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên cùng cấp trên địa bàn tỉnh, thông qua việc quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Thông qua tiếp nhận thông tin báo cáo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và nhân dân; thông qua dư luận xã hội, cơ quan truyền thông đại chúng, gắn với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về trách nhiệm tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quá trình giám sát đảm bảo công tâm, dân chủ, khách quan.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo, phát giác về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nội quy quản lý, sử dụng hòm thư góp ý ở khu dân cư.

 

                                                  

   Xuân Hải (UBKT Tỉnh ủy)