Kinh tế

Kết quả 05 năm thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn tỉnh

31/07/2019 17:00
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể, của đội ngũ cán bộ viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách đối với việc phát triển kinh tế, xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, ngày càng trong sạch vững mạnh.

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW trên địa bàn tỉnh, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tăng 1.246.372 triệu đồng (tăng 66,7%), tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tăng 1.243.356 triệu đồng (tăng 66,7%) so với  năm 2014. Giải ngân được 4.548 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn tạo việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống; trong đó có 46.950 lượt hộ nghèo và 27.730 lượt hộ cận nghèo; giúp 30.007 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho 78.325 lao động, trong đó có 122 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; hơn 30.659 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; đầu tư xây dựng 84.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ,... hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn ngày càng được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.114.293 triệu đồng, tăng 1.246.005 triệu đồng (tăng 66,7%) so với khi chưa có Chỉ thị số 40-CT/TW; bình quân mỗi năm tăng 276.890 triệu đồng, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 2.824.913 triệu đồng, tăng 1.003.565 triệu đồng (tăng 55%) so với  năm 2014, chiếm 90,7% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn huy động tại địa phương là 253.595 triệu đồng, tăng 212.655 triệu đồng (tăng 519%) so với năm 2014, chiếm 8% tổng nguồn vốn; Nguồn vốn nhận ủy thác địa phương là 33.785 triệu đồng; tăng 27.785 triệu đồng (tăng 463%) so với  năm 2014; chiếm 1% tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh.

Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW doanh số cho vay đạt 4.548 tỷ đồng, với 193.830 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn toàn tỉnh đã được vay vốn; trong đó 46.950 lượt hộ nghèo, 27.730 lượt hộ cận nghèo được vay vốn tạo điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, giúp trên 30.007 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 78.325 lao động tạo được việc làm, trong đó có 122 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; hơn 30.659 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; đầu tư xây dựng 84.356 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; trợ giúp 20.997 hộ nghèo xây dựng nhà ở kiên cố, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ,... được vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, sớm vươn lên thoát nghèo.

       Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ở mức thấp. Nợ quá hạn đến 30/6/2019 là 4.983 triệu đồng, giảm 820 triệu đồng so với năm 2014, chiếm tỷ lệ 0,16%. Nợ khoanh 3.128 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%, tăng 2.688 triệu đồng so với năm 2014; số xã không có nợ quá hạn đạt 120/210 (chiếm tỷ lệ 57%), chất lượng hoạt động tín dụng được nâng lên. Kịp thời xử lý nợ rủi ro cho các đối tượng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; góp phần thực hiện các mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tại khu vực nông nghiệp nông thôn; khôi phục các làng nghề truyền thống; khuyến khích phát triển các khu sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật và các vùng sản xuất nông nghiệp sạch; đồng thời, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn. Giai đoạn 2011-2015 có 33.073 hộ thoát nghèo, giảm 16,05% so với điêu tra ban đầu; đến giai đoạn 2016-2020 số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 50.959 hộ, chiếm tỷ lệ 24,38%, hộ cận nghèo là 24.586 hộ, chiếm tỷ lệ 11,76%.

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo một kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả vốn tín dụng chính sách, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính, tiết kiệm của NHCSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí khi vay vốn; giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác và sử dụng vốn có hiệu quả, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập; cải thiện, ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu.

Có thể khẳng định rằng, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã đi sâu vào cuộc sống và tạo nên tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách, quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH, đặc biệt, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh, huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm đáp ứng một phần nhu cầu vay vốn của người dân.


 

Việt Hà (VPTU)